Nantucket Navy Hot or Cold Bottle

$ 34.99
  • Nantucket Navy Hot or Cold Bottle
Nantucket Navy Hot or Cold Bottle Nantucket Navy Hot or Cold Bottle Nantucket Navy Hot or Cold Bottle Nantucket Navy Hot or Cold Bottle Nantucket Navy Hot or Cold Bottle Nantucket Navy Hot or Cold Bottle Nantucket Navy Hot or Cold Bottle

Nantucket Navy Hot or Cold Bottle

$ 34.99

Description

  • Keeps your drinks Cold for 24 hours, Hot for 12
  • 18/8 double-walled recyclable stainless steel, BPA free, non-toxic, non-leaching
  • Vacuum sealed
  • WateråÊwon'tåÊbeadåÊupåÊonåÊoutside:åÊhands,åÊbagsåÊandåÊpapersåÊstayåÊdry
  • MouthåÊisåÊbigåÊenoughåÊforåÊanåÊiceåÊcube,åÊsmallåÊenoughåÊforåÊdrip-freeåÊsippingolor.
  • 17 ounce